فروت ست

جدول آنالیز :

 

نیتروژن کل
% N

پتاسیم محلول در آب
% K2o

روی محلول در آب
%

بر محلول در آب
%

w/w

10

8

10

4

 

فواید:

تامین بر، روی و ازت گیاه

رفع سال آوری درختان و بهبود جوانه زنی گیاه در بهار

افزایش طول عمر دانه گرده و پیرو آن افزایش شانس تشکیل میوه

کمک به تشکیل شکوفه و گلهای قوی و پایدار در گیاه و به سبب آن افزایش تعداد میوه در گیاه

افزایش کمی و کیفی عملکرد درختان و سایر محصولات دیگر

جلوگیری از ریزش گل و شکوفه ها

میزان توصیه شده :

 

نوع کشت

آبیاری

محلول پاشی

 گیاهان زراعی

*

1/5-2
هزار / کیلوگرم

درختان میوه

*

2-4
هزار / کیلوگرم

گلخانه ای، سبزی و صیفی

*

1/5-2
هزار / کیلوگرم