کود مرغی مایع Gold mix

جدول آنالیز :

نیتروژن کل
% N
w/w

فسفر قابل استفاده P2O5 %
w/w

پتاسیم محلول در آب
k2O %
w/w

مواد آلی
% OM
w/w

کربن آلی
% OC
w/w

هیومیک اسید
%
w/w

فولویک اسید
%
w/w

3

2

2

32

15

3

1

فواید:                                                                                                                                                                       

_ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺪن رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ

_ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﺬب ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ

_ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺰﯾﻢ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ

_ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ

_ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ریز جانداران ﻣﻔﯿﺪ ﺧﺎک

میزان توصیه شده :

 

آبیاری
Irrigation

درختان میوه

2-3                liter/1000 m2

گیاهان زراعی

3-4                liter/1000 m2

گلخانه ای، سبزی و صیفی

2/5-3/5          liter/1000 m2