کود پلت مرغی

جدول آنالیز :

نیتروژن کل
% N

فسفر قابل استفاده P2O5 %

پتاسیم محلول در آب
k2O %

مواد آلی
% OM

کربن آلی
% OC

رطوبت
%

2

2

3

50

30

8

فواید:                                                                                                                                                                       

– جایگزینی مطمئن برای کودهای حیوانی سنتی

– بهبود حاصلخیزی و افزایش رشد ریشه گیاه و تحریک زندگی ریز جانداران در خاک

– عاری از باکتری های غیر هوازی، قارچ ها ومیکروارگانیسم های پاتوژن

– عاری از تخم علف های هرز و مواد شیمیایی مضر برای خاک

– جلوگیری از آبشوئی و ازدست رفتن مواد مغذی خاک

میزان توصیه شده :

 

Agricultural land / زمین های کشاورزی
kg/1000 m2

Summer crops / سبزی و صیفی
kg/1000 m2

Fruit trees / درختان میوه
kg/each tree

200-125

125-100

3-5/1