NPK 12.12.36

جدول آنالیز :

مواد مغذی درصد
نیتروژن (N) 12%
فسفر (P) 12%
پتاسیم (K) 36%

کود NPK 12-12-36 یک نوع کود شیمیایی است که حاوی سه عنصر غذایی اصلی برای گیاهان است: نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K). این کود با توجه به سه عنصر مختلف در ترکیب خود، به عنوان یک کود ترکیبی محسوب می شود.

در ترکیب این کود، مقدار نیتروژن و فسفر به صورت 12 درصد و مقدار پتاسیم به صورت 36 درصد وجود دارد. این به این معنی است که از هر 100 کیلوگرم از این کود، 12 کیلوگرم نیتروژن، 12 کیلوگرم فسفر و 36 کیلوگرم پتاسیم در دسترس گیاهان قرار می گیرد.

استفاده از کود NPK 12-12-36 به عنوان یک کود عمومی و جامع برای گیاهان استفاده می شود، زیرا این کود سه عنصر اساسی مورد نیاز گیاهان را در یک محصول ترکیب می کند. با استفاده از این کود، می توانید به گیاهان خود عناصر غذایی لازم را برای رشد و توسعه سریعتر و سالمتر آنها ارائه دهید.