%PK 45%-55

جدول آنالیز :

عناصر

w/v

w/w

فسفر قابل استفاده P2O5 %

45

26

پتاسیم محلول در آب
k2O %

55

32

فواید:
 تامین انرژی گیاه 

محرک ریشه زایی 

فزایش گلدهی 

تقویت سیستم ایمنی گیاه

 افزایش سایز و کیفیت میوه

افزایش شاخص سطح برگ و بهبود رشد

میزان توصیه شده :

 

نوع کشت

زمان مصرف

آبیاری

محلول پاشی

گیاهان زراعی

بعد از سبز شدن

5-7
هکتار / لیتر

1/5-2
هزار / لیتر

گلخانه ای، سبزی و صیفی

بعد از سبز شدن

3-5
هکتار / لیتر

2
هزار / لیتر

درختان میوه

دوره رشد

5-7
هکتار / لیتر

2
هزار / لیتر