S-50%

جدول آنالیز :

 

گوگرد کل
% So3

گوگرد عنصری
% S

پتاسیم محلول در آب
% K2O

w/v

50

18

22

w/w

34

13

15

فواید:

دارای درصد بالای گوگرد به همراه پتاسیم

کمک به افزایش و بهبود ساخت پروتئین ها و آنزیمهای گیاهی

افزایش سبزینگی گیاه و شاخص سطح برگ

کاهش PH خاک در ناحیه ریشه و بهبود شرایط جذب عناصر غذایی توسط ریشه

مبارزه با قارچ ها و باکتری ها در ناحیه ریشه و خاک

افزایش مقاومت گیاه به بیماریهای قارچی

بهبود کیفیت، طعم، بوی میوه و بازار پسندی محصول

افزایش عملکرد کمی و کیفی

کمک به ریشه گیاه برای جذب بهتر ریز مغذی ها

میزان توصیه شده :

 

نوع کشت

آبیاری

محلول پاشی

 گیاهان زراعی

5-10
هکتار / لیتر

0/5-1
هزار / لیتر

درختان میوه

10-20
هکتار / لیتر

0/5-1
هزار / لیتر

گلخانه ای، سبزی و صیفی

5-15
هکتار / لیتر

0/5-1
هزار / لیتر